Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vinatex được điều chuyển vốn đầu tư dự án trường đào tạo

Vinatex được điều chuyển vốn đầu tư dự án trường đào tạo

Vinatex được sử dụng vốn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khối lớp học – giảng đường - hành chính tại Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho phép Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) được sử dụng số tiền 34.062 triệu đồng từ nguồn lợi nhuận được chia theo phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Vinatex theo công văn số 4787/VPCP-KTTH ngày 13/6/2013 chưa sử dụng hết để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khối lớp học – giảng đường - hành chính tại Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh.


Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm cân đối phần vốn còn thiếu (nếu có) để thực hiện Dự án.


Phó Thủ tướng chỉ đạo Vinatex báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư của Dự án đầu tư mở rộng Trường cao đẳng công nghiệp Dệt May thời trang Hà Nội, Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex phù hợp với khối lượng, nguồn vốn thực tế đã thực hiện.


Vinatex báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khối lớp học – giảng đường – hành chính tại Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành.


Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn Vinatex về việc giải ngân vốn của Dự án đầu tư khối lớp học – giảng đường – hành chính tại Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh.


Tại văn bản số 4787/VPCP-KTTH ngày 13/6/2013, Phó Thủ tướng đã cho phép Vinatex được sử dụng 159.559 triệu đồng phần lợi phân phối theo phần vốn nhà nước năm 2010, 2011 tại Công ty mẹ - Vinatex để đầu tư các dự án của 3 trường đào tạo gồm: Trường cao đẳng công nghiệp Dệt May thời trang Hà Nội, Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex.


Tuy nhiên, theo báo cáo của Vinatex, đến nay dự án Trường cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex không sử dụng hết nguồn kinh phí được cấp, còn dư 34.062 triệu đồng. Từ đó, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Vinatex đề nghị chuyển số tiền còn dư nay sang cho Dự án đầu tư xây dựng khối lớp học - giảng đường – hành chính tại Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh đang cần thiết đầu tư và chưa có đủ nguồn vốn đầu tư.

Theo DĐDN