Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

MobiFone sẽ thành Tổng công ty viễn thông

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, Bộ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Công ty TNHH một thành viên thông tin di động (VMS) thành Tổng công ty viễn thông MobiFone. VMS đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí để hoạt động như tổng công ty quy định tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15.7.2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

MobiFone sẽ thành Tổng công ty viễn thông

 

Vốn điều lệ hiện nay của công ty là trên 12.000 tỉ đồng; thị trường trải khắp đất nước; đội ngũ cán bộ, người lao động gồm hơn 5.000 người, có năng lực, trình độ. Giai đoạn 2011 - 2013, doanh thu bình quân của công ty đạt 37.140 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 6.606 tỉ đồng; mức nộp ngân sách đạt 3.963 tỉ đồng.

Bộ TT-TT khẳng định, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tổ chức Công ty thông tin di động VMS thành Tổng công ty viễn thông MobiFone, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Tổng công ty viễn thông MobiFone trong năm 2014 theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo TNO